رسیدن‌های به موقع

آیا تجربه کرده‌اید برای رسیدن به یک مقصد، منتظر تکمیل شدن ظرفیت تاکسی و نفر چهارم باشید؟ سه مسافرید و به یک نفر دیگر نیاز است تا ماشین حرکت کند. در گرمای نفسگیر ظهر، پنج دقیقه است منتظرید و آن نفر چهارم هنوز نیامده. آن پنج دقیقه خیلی بیشتر از این زمان بر شما گذشته است. […]