احساس گناه و رنج روان ما

به بعضی از نوشته های قبلی ام (به خصوص صفحه های صبحگاهی) که برگشتم و آنها را خواندم، از احساس گناهی نوشته ام که در انجام دادن یا انجام ندادن کاری، رفتاری و یا حرفی داشته ام.   این روزها کتاب مرداب روح (رنجها حرفهای جذابی برای گفتن دارند) جیمز هولیس را می خوانم و […]