چرا بهتر است اهدافمان را به دیگران نگوییم؟

این پست ادامه ی پست “اهدافمان را به دیگران اعلام کنیم یا نه؟” ست، برای من دلیلی است که بهتر است در مورد بیان هدفهایم سکوت کنم. درک سیورز در مورد سکوت در برابر بیان اهدافمان در مورد پدیده ی واقعیت اجتماعی توضیح داد؛ وقتی از هدفهایمان با دوستانمان صحبت می کنیم، مورد تشویق قرار […]

اهدافمان را به دیگران اعلام کنیم یا نه؟

فروردین و عید بهانه های خوبی بودند برای هدف گذاری های جدید و تجدید نظر در آنها. به این فکر می کردم که آیا اهداف و خواسته هایمان را به دیگران بگوییم یا نه؟   سایت psychology24 در نوشته ای در مورد بیان هدفها یا سکوت کردن در مورد آنها دلایلی را توضیح می دهد؛ همان […]