از مزیتهای گفتگو

پیش نوشت: آنچه نوشته ام حرف تازه ای نیست و تکراری است. می خواستم برای چندمین بار، به خودم یادآوریش کنم.   بعضی وقتها در گفتگو با یک نفر و صحبت در مورد نفر سوم، بیشتر از اینکه از نفر سوم حرف بزنیم، درونیات پنهان شده ی خود را منعکس می کنیم. می فهمیم در […]

احساس گناه و رنج روان ما

به بعضی از نوشته های قبلی ام (به خصوص صفحه های صبحگاهی) که برگشتم و آنها را خواندم، از احساس گناهی نوشته ام که در انجام دادن یا انجام ندادن کاری، رفتاری و یا حرفی داشته ام.   این روزها کتاب مرداب روح (رنجها حرفهای جذابی برای گفتن دارند) جیمز هولیس را می خوانم و […]